Vedtekter

Neste klubbmøte

 

Under planlegging!

 

  • Dato: --------

 

  • Kl: -------

 

  • Sted: -------

 

  • Dette møte er åpent for alle.

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for Tromsø akvarieklubb

 

Vedtatt per 28.02.2012

 

§1 - Om klubben

Klubbens navn er Tromsø Akvarieklubb (TAK), stiftet 27.04.2004. Klubbens emblem vises på toppen av denne hjemmesiden. Klubben skal være tilsluttet Norsk Akvarieforbund (NAF).

§2 - Formål

Klubben skal tjene som bindeledd mellom akvarister og utbre kjennskapen til akvariehobbyen.

§3 - Medlemskap

Klubben er åpen for enhver som er interessert i klubbens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt i løpet av 3 måneder etter forfall kan bli strøket.

Kun betalende medlemmer har tilgang til miniauksjoner og aktivitetsmøter. Betalende medlemmer har i tillegg tilgang på enhver tids gjeldende rabattavtale hos Tromsø Akvarieklubbs samarbeidspartnere.

§4 – Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen, og betales inn til klubbens bankkontonr.: 4750 17 90008. Styret kan av generalforsamlingen gis anledning til å endre kontingenten innenfor gitte rammer i løpet av styreperioden.

§5 - Økonomi:

På auksjoner arrangert av Tromsø Akvarieklubb skal 20% av salgssummen tilfalle klubben. Klubbens økonomiske midler skal komme medlemmene til gode.

§6 - Protokoll:

Det skal føres protokoll. Denne skal inneholde innkalling til styremøter, referater fra styremøter, årsberetning, og referat fra årsmøte. Referat fra styremøter skal underskrives av de tilstedeværende parter for at innholdet skal kunne gjelde som gyldig vedtak.

§5 - Medlemsmøter

Klubben skal avholde månedlige møter. Møte avholdes siste tirsdag alle måneder, bortsett fra juni, juli og desember. Dersom denne dagen faller på en helligdag eller lignende avholdes møtet påfølgende tirsdag. Styret sørger for innkalling og bestemmer møteprogrammet.

§6 -Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamling holdes hvert år siste tirsdag i februar. Styret skal sørge for innkalling til generalforsamling. Innkallingen må være medlemmene i hende minst 4 uker før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

Godkjennelse av innkalling

Valg av møtedirigent, sekretær og tellekorps

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Valg

Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.

Årsberetning, regnskap samt innkomne forslag skal være utsendt til medlemmene før generalforsamlingen. Bare medlemmer med gyldig medlemskap for den perioden som generalforsamlingen holdes i har stemmerett.

Valg av samtlige medlemmer av styret skjer ved personlig valg.

Endringer i klubbens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret plikter da å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

§7 - Valg av styre

Klubbstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret skal bestå av følgende medlemmer: leder, nestleder/oppdrettsansvarlig, sekretær, kasserer, styremedlem/materialforvalter og et varamedlem. Leder, sekretær og varamedlem velges på like år, nestleder/oppdrettsansvarlig, kasserer og styremedlem/materialforvalter velges på ulike år. I tillegg til styret velges det hvert år 2 medlemmer utenfor styret, som skal kontrollere regnskapsførsel og avsluttede regnskaper.

§8 - Styrets ansvar

Leder har det overordnede ansvar for klubben og styrets arbeid, og leder klubbens møter. Leder har i tillegg underskriftsrett for klubben. Nestleder/oppdrettsansvarlig overtar leders umiddelbare plikter når denne ikke er til stede, og forestår oppdrettskampanjen i regi av NAF. Kasserer er ansvarlig for klubbens økonomi, og skal forvalte klubbens midler, samt utarbeide årsregnskap. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Sekretær står for klubbens daglige korrespondanse, og skal føre protokoll på styremøter. Styremedlem/materialforvalter skal disponere klubbens eiendeler, og sørge for at disse alltid er tilgjengelig for klubben.

Styret kan treffe vedtak når minst 4 styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmet har møteplikt, men stemmerett kun dersom noen av styremedlemmene har forfall.

§9 - Eksklusjon

Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid eller dens anseelse kan ekskluderes for kortere eller lengre tid. Enkeltmedlemmer eller medlemmer av styret kan kreve behandling iht. denne paragraf. Uten ugrunnet opphold skal styret avholde møte med den kravet er rettet mot. Styret kan etter dette møtet avgjøre spørsmål om eksklusjon, dette må skje ved enstemmig vedtak. Blir et medlem ekskludert, kan vedkommende anke saken inn for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. All korrespondanse med vedrørende skal foregå skriftlig, og fremlegges på neste generalforsamling.

§10 - Oppløsning

Klubben kan bare oppløses på en ordinær generalforsamling som har dette punktet på dagsorden. Oppløsning kan også skje på en ekstraordinær generalforsamling som har oppløsning som eneste sak på dagsorden. Oppløsning er kun gyldig med 3/4 flertall (kvalifisert flertall).

Klubbens midler skal ved oppløsning overtas av NAF for oppbevaring, og tilbakeleveres eventuell ny klubb i Tromsø eller omegn som blir medlem i NAF.

Tromsø Akvarieklubb